Spotkanie z Robertem Gajdz­ińskim — „WSZYS­TKO JEST W NAS. Wprowadze­nie do pisem­nych przekazów od zmarłych”
(25.10.2017, godz­ina 17.30, Warszawa, KGNŚ)

Dowiedz się więcej o spotka­niu…

Spotkanie z ter­apeutką, autorką cenionych książek Bożeną Przy­jem­ską z Toronto — „Jedze­nie naszym lekarst­wem, złe emocje — tru­cizną”
(11.10.2017, Warszawa, KGNŚ)

Dowiedz się więcej o spotka­niu…

Od zara­nia dziejów ludzie prag­nęli uchylić drzwi do zaświatów. Ich poz­nanie miało dopełnić sensu egzys­tencji, ukoić ból po stra­cie blis­kich, złagodzić lęk przed śmier­cią. Przyzy­wane lub samoist­nie przekracza­jące próg obu światów duchowe byty bywały bohat­erami domowych sean­sów, pub­licznych pokazów, a z cza­sem filmów i badań naukowych. Współcześnie jed­nak mylimy spiry­tyzm z okul­tyzmem, zaś wytrychem do innych dymen­sji stały się… mobilne aplikacje.

Frag­ment artykułu z numeru listopad­owego

Moja nieświado­mość porozu­miewa się z nieświado­moś­cią zwierząt, ponieważ wchodzę na poziom wykali­browany przez Hawkinsa na 500. To poziom miłości. Dlat­ego często słyszę zwierzęta w najbardziej niezwykłych okolicznoś­ci­ach. I dzikie, i domowe.

Frag­ment artykułu z numeru październikowego

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.